Quy hoạch phát triển nhân lực nhóm ngành Văn hóa, Thể thao giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:12/10/2011 - 14:32:00

Quyết định số 3067/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tệp đính kèm

Quyết định số 3067/QĐ-BVHTTDL

Quy hoạch phát triển nhân lực nhóm ngành văn hóa, thể thao giai đoạn 2011 - 2020

(Phụ lục 1, 2  Phụ lục 3, 4, 5  Phụ lục 6  Phụ lục 7  Phụ lục 8, 10, 11  Phụ lục 9  Phụ lục 12, 13  Phụ lục 14, 15)