Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực tại cuộc họp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011-2015
Cập nhật ngày:28/02/2014 - 14:09:00

Thông báo số 83/TB-VPCP ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

Tệp đính kèm

Thông báo số 83/TB-VPCP

 

Các tin khác: