Báo cáo để họp Hội đồng Quốc gia Giáo dục & Phát triển nhân lực và Ủy ban quốc gia Đổi mới Giáo dục & đào tạo
Cập nhật ngày:29/10/2015 - 09:36:00

Công văn số 8939/VPCP- KGVX ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

Chi tiết xem file đính kèm./.

Công văn 8939/VPCP- KGVX

Các tin khác: