Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Phiên họp năm 2015 của Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo và Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực
Cập nhật ngày:20/11/2015 - 15:15:00

Thông báo số 383/TB-VPCP ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm).

383/TB-VPCP