Phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới
Cập nhật ngày:18/03/2016 - 16:10:00

Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

402/QĐ-TTg

Các tin khác: