Báo cáo sơ kết 5 năm (2011-2015) thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:11/08/2016 - 14:11:00

Báo cáo số 263/BC-UBND ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Chi tiết xem file đính kèm

Số 263/BC-UBND