Báo cáo sơ kết 5 năm (2011-2015) thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:18/08/2016 - 14:21:00

Báo cáo số 113/BC-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang

Chi tiết xem file đính kèm

Số 113/BC-UBND