Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:26/09/2016 - 15:25:00

Báo cáo số 183/BC-UBND ngày 15/9/2016 của UBND thành phố Hải Phòng

Nội dung báo cáo