Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2020
29/07/2016 - 15:36:00

Báo cáo số 1550/BC-KHĐT ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình 

Nội dung báo cáo

Các tin khác: