Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục đào tạo và Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực
Cập nhật ngày:21/06/2018 - 15:10:00

Thông báo số 220/TB-VPCP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Văn phòng Chinh phủ.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm

Thông báo số 220/TB-VPCP

Các tin khác: