Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025
Cập nhật ngày:20/01/2019 - 15:14:00

Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

Quyết định số 69/QĐ-TTg