Người dân rất quan tâm đến dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)
Cập nhật ngày:21/02/2019 - 17:23:00

Kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) cho thấy sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân. Đa số ý kiến cho rằng dự thảo Luật được xây dựng công phu, về cơ bản đã thể chế hóa được các quan điểm, đường lối của Đảng và cụ thể hóa được các quy định của Hiến pháp năm 2013.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trình bày báo cáo tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 31, chiều 21/2, UBTVQH đã nghe báo cáo về kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi).

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, thực hiện Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 26 (tháng 8/2018) về việc đề nghị Chính phủ tiếp tục tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), Chính phủ đã tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp kết quả lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học và cá nhân.

Theo đó, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT đăng toàn văn dự thảo Luật trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT; mở chuyên mục góp ý về dự thảo Luật trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT, Báo Giáo dục và Thời đại.

Chính phủ chỉ đạo Bộ GD&ĐT gửi dự thảo Luật đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Hội Khuyến học Việt Nam; Hiệp Hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến tổ chức thành viên các cấp; gửi dự thảo Luật đến các sở GD&ĐT; công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố, công đoàn các đại học, trường đại học, cao đẳng sư phạm để tổ chức góp ý. Chương trình Khoa học giáo dục của Bộ GD&ĐT đã yêu cầu 33 tổ chức chủ trì đề tài/đề án (là các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu) tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên sâu góp ý về dự thảo Luật.

Chính phủ đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về toàn bộ dự thảo Luật, nhưng có định hướng tập trung vào 11 nhóm vấn đề trọng tâm.

Chính phủ tiến hành lấy ý kiến nhân dân bằng nhiều hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể góp ý vào dự thảo Luật. Các hình thức lấy ý kiến nhân dân đã thực hiện bao gồm: Góp ý thông qua các cổng thông tin điện tử và các báo giấy, báo điện tử. Góp ý tại các hội thảo, hội nghị, tọa đàm (rộng rãi và chuyên sâu). Lấy ý kiến  bằng văn bản...

Kết quả lấy ý kiến cho thấy sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo Luật, với trên 1 triệu lượt ý kiến góp ý. Đa số ý kiến cho rằng dự thảo Luật được xây dựng công phu, về cơ bản đã thể chế hóa được các quan điểm, đường lối của Đảng (đặc biệt là Nghị quyết số 29-NQ/TW) và cụ thể hóa được các quy định của Hiến pháp năm 2013. Dự thảo Luật cũng đã kế thừa các quy định còn phù hợp và khắc phục những bất cập, hạn chế của Luật Giáo dục 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009).

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng, vẫn còn một số quy định trong dự thảo Luật có nội dung chưa rõ ràng, chưa hợp lý hoặc chưa giải quyết được triệt để các hạn chế, bất cập hiện nay của pháp luật giáo dục hiện hành.

Tiếp thu ý kiến nhân dân, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT tổng hợp, nghiên cứu, phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, tổ chức có liên quan và các chuyên gia để có những tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Luật.

 

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Chính phủ nhận thấy về cơ bản các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương đã thực hiện lấy ý kiến nhân dân một cách nghiêm túc dưới nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo và số lượng người tham gia lấy ý kiến đầy đủ thành phần.

Trong thời gian qua Chính phủ đã nhận được: Báo cáo của 53/63 Sở GDĐT với 812.591 ý kiến; 57 tổ chức công đoàn giáo dục các tỉnh, 20 trường đại học với 353.113 lượt người tham gia góp ý; 13 văn bản góp ý của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội - xã hội nghề nghiệp và hiệp hội; 195 Phiếu góp ý kiến của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; ý kiến góp ý tại 31 hội thảo, hội nghị, tọa đàm; khoảng 130 bài báo...

“Kết quả này đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của nhân dân đối với dự thảo Luật; thể hiện tính dân chủ trong công tác xây dựng pháp luật ở nước ta. Về cơ bản, dự thảo Luật nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân, đặc biệt là những nội dung thể hiện tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thể chế hóa chủ trương đổi mới giáo dục của Đảng và tinh thần của Hiến pháp năm 2013, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT tổng hợp đầy đủ, trung thực, khách quan các ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Luật”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh.

Báo cáo một số ý kiến của Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân của Chính phủ về Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) do Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình trình bày khẳng định, các ý kiến góp ý của nhân dân được tổng hợp trong báo cáo về cơ bản đã đề cập tới hầu hết các nội dung cần sửa đổi trong Luật Giáo dục.

Ủy ban cơ bản tán thành các nội dung, quan điểm của Chính phủ về việc tập hợp, giải trình ý kiến của nhân dân theo 11 nhóm vấn đề trọng tâm được đưa ra lấy ý kiến và xác định 9 nhóm vấn đề tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật như đã nêu trong Báo cáo; cho rằng, các nhóm vấn đề được đặt ra và giải quyết đã cơ bản hướng đến việc thể chế hóa các quan điểm, định hướng của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thiện môi trường pháp lý về giáo dục...

“Nhìn chung qua báo cáo tổng hợp, đa số ý kiến của nhân dân đồng ý với các chính sách, quy định được đề xuất trong dự thảo Luật. Tuy nhiên, việc nghiên cứu, tiếp thu cần được dựa trên cơ sở khoa học giáo dục, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, đảm bảo phù hợp với thực tiễn Việt Nam để phục vụ việc sửa đổi Luật Giáo dục”, ông Phan Thanh Bình phát biểu./.

Nguyễn Hoàng

Cổng thông tin điện tử Chính phủ