Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015
(30/10/2016 - 2:26 CH)

Báo cáo số 343/BC-KHĐT ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

Sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 tỉnh Đắk Nông
(06/08/2016 - 5:13 CH)

Theo Báo cáo số 323/BC-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Đắk Nông

Sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch Phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 tỉnh Đắk Lắk
(05/08/2016 - 5:06 CH)

Theo Báo cáo số 143/BC-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 - 2020
(03/08/2016 - 4:55 CH)

Theo Công văn số 3521/UBND-KT ngày 02 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Gia Lai

Sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch Phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh Kon Tum
(30/07/2016 - 5:18 CH)

Theo Báo cáo 136a/BC-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Kon Tum