Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
Cập nhật ngày:23/03/2016 - 17:30:00

Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

04/2016/TT-BGDĐT