Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:06/08/2016 - 15:33:00

Báo cáo số 94/BC-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Nam Định

Nội dung báo cáo